logo

Gratis VOG aanvragen

Het is belangrijk dat vrijwilligers die met kwetsbare mensen werken een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. Dit is een verklaring waaruit blijkt dat iemand geen strafblad heeft of dat het strafblad geen bezwaar vormt voor het uitoefenen van een bepaalde functie. Justis screent personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af. Dankzij de Regeling Gratis VOG is het aanvragen van VOG's voor uw vrijwilligers kosteloos. Uw organisatie hoeft alleen eHerkenning aan te schaffen en de vrijwilliger moet DigiD gebruiken bij de aanvraag.

Wat is een VOG

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat iemand geen strafblad heeft of dat het strafblad geen bezwaar vormt voor het doen van een bepaalde taak of functie in de samenleving. Justis screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af.

Hoe vaak dient u voor uw vrijwilligers een VOG aan te vragen?

Het is aan te raden om elke drie jaar aan een vrijwilliger een nieuwe VOG te vragen en dit ook duidelijk als beleid te hanteren.

Gratis VOG aanvragen

U kunt via eHerkenning uw vrijwilliger aanmelden voor het aanvragen van een gratis VOG.
Echter dient uw organisatie aan een aantal voorwaarden te voldoen. Die staan hieronder beschreven.

Ga naar de website van Gratis VOG om een aanvraag in te dienen.

Hier leest u ook de stappen die u dient te doorlopen.

De eerste keer is het wat meer werk om alles in te regelen, maar bij elke volgende aanvraag is het maar een paar minuten werk per vrijwilliger.
Heeft u vragen of hulp nodig bij het aanvragen 

Zie ook het instructiefilmpje onderaan deze pagina.

Voorwaarden deelname Regeling Gratis VOG

  1. Uw organisatie heeft vrijwilligers die werken met kwetsbare mensen. Vrijwilligerswerk is werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving.
  2. Uw organisatie hanteert een actief en gedegen preventie- en integriteitsbeleid. Bij voorkeur laat u in uw beleid zien hoe u vrijwilligers informeert over uw beleid. Zorg ervoor dat u bij aanmelding uw beleid kunt uploaden of kunt aantonen door een link naar het beleid op uw website.
  3. U moet voor uw vrijwilligers niet vanuit andere wet- of regelgeving een VOG ontvangen. Voorbeelden van organisaties die beperkt kunnen deelnemen zijn: scholen, peuterspeelzalen, Tussenschoolse Opvang (TSO) en Buitenschoolse Opvang (BSO).
  4. Uw organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft dus een KvK-nummer. Kerkelijke organisaties moeten voldoen aan dezelfde voorwaarden als andere organisaties, maar kunnen alleen deelnemen aan de Regeling Gratis VOG als ze een KvK-nummer hebben.
  5. Uw organisatie moet eHerkenning hebben om, als u bent toegelaten tot de Regeling, gratis VOG's klaar te kunnen zetten voor uw vrijwilligers. De vrijwilligers hebben een DigiD nodig om een gratis VOG aan te vragen.

Als uw organisatie zich op de juiste manier heeft aangemeld, kijkt het CIBG of uw organisatie aan de voorwaarden voldoet, voordat zij wordt toegelaten tot de Regeling. Organisaties die zijn toegelaten tot de Regeling kunnen bij Justis VOG’s klaarzetten voor hun vrijwilligers.

Stappenplan voor uw preventiebeleid

De koepelorganisaties NOC*NSF, CIO en Vereniging NOV hebben een stappenplan waarmee u kunt werken aan de veiligheid binnen uw organisatie. Deze stappenplannen lijken erg op elkaar, maar de één is gericht op de sport, de ander op kerkelijke organisaties en weer een ander op het brede vrijwilligerswerk. Deze stappenplannen zijn voornamelijk gebaseerd op het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar de Regeling wil ook ander grensoverschrijdend gedrag voorkomen.

Beleidsadviezen van NOC*NSF
Beleidsadviezen van CIO
Beleidsadviezen van Vereniging NOV

Ondersteuning bij het opzetten van uw preventiebeleid door een expertpoule

Voor hulp bij het opstellen van een actief en gedegen preventiebeleid kunt u als bestuur van een sportorganisatie, kerkelijke organisatie of andere vrijwilligersorganisatie een beroep doen op een expertpoule. Deze is bedoeld voor iedere organisatie waarvan vrijwilligers werken met kwetsbare mensen en in situaties waarbij sprake is van ongelijke machtsverhoudingen.

Tijdens het ondersteuningstraject zal uw organisatie door een expert worden bijgestaan in het opzetten en implementeren van een actief en gedegen preventiebeleid. Binnen het ondersteuningstraject vormt een bestaand stappenplan de leidraad. U krijgt gemiddeld 15 uur aan begeleidingstijd en dit kost u niets. Tijdens een intakegesprek wordt samen de route en inzet van de expert bepaald. Dit ondersteuningstraject kan worden aangevraagd via vog@nocnsf.nl.

Tevens bestaat er een mogelijkheid voor gemeenten, vrijwilligerscentrales, sportbonden, etc. om voorlichtingsbijeenkomsten, ook wel (online) inspiratiesessies genoemd, aan te vragen die interessant zijn voor hun achterban. Ook hiervoor kunt u contact opnemen via vog@nocnsf.nl.

De expertpoule is beschikbaar voor alle vrijwilligersorganisaties, ook voor organisaties die niet onder het NOC*NSF vallen.

Bron: www.gratisvog.nl