Stimuleringssubsidie 2021 kan worden aangevraagd

aug 5, 2020

Stimuleringssubsidie
De stimuleringssubsidie wordt verstrekt ten behoeve van de “maatschappelijke gerichte activiteiten” bovenop de “kernactiviteiten” van een vrijwilligersorganisatie. Deze “maatschappelijke activiteiten” sluiten aan bij de beleidsdoelstellingen van de gemeente Beek. Denk hierbij aan activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking, het organiseren van een buurtactiviteit zoals een straatspeeldag, gezonde voeding in de kantine, het uitvoeren van een vrijwilligersbeleid of een normen – en waardenbeleid.

Inschrijftermijn voor het aanvragen van de stimuleringssubsidie 2021
Van 1 augustus 2020 tot en met 14 oktober 2020 kunt u de stimuleringssubsidie voor 2021 aanvragen. Dit gebeurt nog op de bekende manier.

In het kader van de herijking van het subsidiebeleid zullen de faciliteringsregeling, de stimulerings-, en waarderingssubsidie voor verenigingen op het gebied van sport en cultuur tegen het licht worden gehouden in 2020. Deze actualisatie kan gevolgen hebben voor de wijze waarop de subsidieverlening plaats kan vinden en de hoogte van de subsidiebedragen voor het jaar 2021.

Verantwoording 2020 en 2021
Via een steekproefsgewijze controle (gesprek met de aanvrager) wordt in december van het jaar van uitvoering nagegaan of en hoe de opgegeven activiteiten worden of zijn uitgevoerd. Aanvrager is verplicht om bij het niet doorgaan van opgegeven activiteiten de gemeente op de hoogte te stellen.

Download
AANVRAAGFORMULIER STIMULERINGSSUBSIDIE 2021

Share This