Privacy statement

NJOY gemeente Beek verwerkt voor de uitvoering van haar taken persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een persoon, of die te herleiden zijn naar een persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: naam, adres, geslacht, woonplaats enzovoort. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die NJOY gemeente Beek verwerkt in het kader van de uitvoering van haar taken.

Gebruik persoonsgegevens

NJOY gemeente Beek voert taken uit om onder andere sport en cultuur in de gemeente te stimuleren.

Voor het naschoolse programma kunt u uw kind aanmelden. Voor het uitvoeren van dit programma zijn enkele gegevens nodig. Te weten: Voornaam, achternaam, leeftijd, geslacht, telefoonnummer, emailadres voorletters en achternaam van de ouders.

De gegevens worden maximaal een jaar na aanmelding bewaard door NJOY gemeente Beek en daarna vernietigd.

De Wet bescherming persoonsgegevens verplicht NJOY gemeente Beek om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de privacy van alle inwoners te waarborgen. Persoonlijke informatie, die o.a. wordt verschaft via webformulieren, worden vertrouwelijk en conform de Wet bescherming persoonsgegevens behandeld.

Verantwoordelijkheden

NJOY gemeente Beek gaat verantwoordelijk, zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens en heeft een aantal plichten om uw persoonsgegevens te beschermen. Zo verwerkt NJOY gemeente Beek uw persoonsgegevens alleen als daar een geldig doel voor is. Dit is het aanmelden van uw kind voor de proeflessen van de vereniging waar u zich voor heeft ingeschreven.

Deze persoonsgegevens mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt zonder toestemming van de eigenaar van de persoonsgegevens. In bepaalde gevallen zal NJOY u vooraf informeren en om toestemming vragen voordat uw persoonsgegevens verwerkt worden.

NJOY gemeente Beek kiest ervoor om passende beveiligingsmaatregelen te nemen en hanteert beveiligingsprocedures om misbruik, verlies, onbevoegd toegang en andere ongewenste handelingen met uw persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), opgenomen in het informatiebeveiligingsbeleid van de gemeente Beek.

Rechten van betrokkenen

U heeft een aantal rechten als de gemeente uw persoonsgegevens gebruikt of wil gaan gebruiken:

  • Recht op informatie: Waarom zijn deze gegevens nodig en wat gaat ermee gebeuren?
  • Recht op inzage in uw persoonsgegevens en de verwerking daarvan door de gemeente.
  • Recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw gegevens als dat nodig is.
  • Recht van verzet tegen verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Recht op het indienen van een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens.

U kunt uw verzoek schriftelijk indienen door een ondertekende brief per post op te sturen naar de gemeente of maak hiervoor een afspraak bij de gemeente om langs te komen. De gemeente zal op dit verzoek in ieder geval binnen 4 weken schriftelijk reageren. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn.

Verstrekking aan derden

NJOY gemeente Beek verstrekt de voornaam, achternaam, leeftijd, geslacht en uw telefoonnummer aan de lesgevers van de vereniging waar u uw kind voor heeft ingeschreven. Deze lesgevers mogen deze gegevens alleen gebruiken tijdens de periode van uitvoering van de lessen. Het telefoonnummer wordt gebruikt om in geval van een afgelasting van de les of in geval van nood contact met u op te nemen. Na de periode wordt de vereniging opgedragen uw gegevens te vernietigen.

Europese Privacywetgeving/AVG

Deze privacyverklaring is opgesteld aan de hand van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Per 25 mei 2018 gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangen. Om ervoor te zorgen dat de rechten van de betrokkenen gewaarborgd en conform de wet beschermd blijven wordt een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld om dit in goede banen te leiden.

Contactgegevens

Als u vragen of verzoeken heeft over deze privacyverklaring dan kunt u hierover contact opnemen met NJOY gemeente Beek door een mail te sturen naar info@njoybeek.nl.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kunt u doen door naar de website www.autoriteitpersoonsgegevens,nl te gaan en op het knopje ‘Tip ons’ te klikken en het formulier in te vullen. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via het telefoonnummer 0900 – 2001 201.